Çağlayan İdare Avukatı

Çağlayan idare avukatı, idare hukuku alanında uzmanlaşan ve söz konusu idari davalar ve idare hukukuna ilişkin her türlü yargı işlerinde avukatlık hizmeti veren ve yıllar boyunca elde ettiği bilgi, birikim ve tecrübelerini, danışanlarının ve müvekkillerinin lehine kullanmak suretiyle mesleğini icra eden avukattır.

İdare hukuku avukatları, idari işlemler ve idari yargılama süreçleri ile ilgili olarak bireylerin ve kurumların haklarını savunmaktadır. İdari davalara bakan avukat, idare hukuku alanında sürekli gelişen mevzuatı takip ederek ortaya çıkan uyuşmazlıklar açısından müvekkillerinin menfaatlerini en iyi şekilde korumaya çabalar.

Çağlayan İdare Avukatı

Ariz Hukuk Bürosu Çağlayan İdare Avukatı Hizmetleri

İdare hukuku, devletin ve kamu tüzel kişilerinin faaliyetlerini düzenleyen bir hukuk dalıdır. İdare avukatı, kişi ile kamu kurumu arasında çıkan hukuki uyuşmazlıkta bireyin bizzat idari kuruma başvurmasında ya da idari yargıda dava açmak istemesi durumunda başvuru dilekçesi hazırlayan ve her türlü hizmeti sunan avukattır.

Çağlayan idare avukatı kişinin kamu idaresi ile arasında çıkan hukuki ihtilafları çözme konusunda hizmet vermektedir. İdare davalarında uzman avukatları ile idare hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıklarda ve yargı işlerinde hukuki danışmanlık ve dava takip hizmetleri icra eden Ariz Hukuk Bürosu;

 • Kamulaştırmadan doğan davaların açılması ve takip edilmesi,
 • Hukuksal olmayan idari işlemlerin iptal edilmesine yönelik davaların açılması ve takibi,
 • Kamu ihaleleri ve sözleşmelerinden kaynaklanan davaların açılması ve takibi,
 • İmar ve planlama hukukuna ilişkin uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından doğan davaların takibi,
 • Farklı hukuksal nedenlerle ortaya çıkan, idarenin tazminat ödemesine yönelik davaların takibi,
 • Herhangi bir idari para cezasının iptaline veya itirazına yönelik davaların açılması ve takibi,
 • İdarenin sorumluluğu sebebiyle tam yargı davaları,
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının mevzuatından kaynaklanan uyuşmazlıklar, (Ticaret Odası, SMMO gibi)
 • Disiplin cezalarına ilişkin davaların takibi,
 • Meslekten çıkarma cezasına ilişkin davaların takibi,
 • Memurlar ve öğrencilerle ilgili davaların takibi,
 • Kamu İhale Kanunu ve Devlet İhale Kanunu mevzuatından doğan uyuşmazlıkların takibi,
 • Memur emekliliği ve tayine yönelik davaların takibi,
 • Memuriyetle ilgili memuriyete atanma, görevde yükselme, unvan değişikliği hususunda ortaya çıkabilecek hukuki işlemlerde danışmanlık hizmeti ve davaların takibi,
 • Aday memurken ilişik kesme, açıktan atama, ilk atama, atanmama işlemlerinin iptaline ilişkin idari davaların takibi,
 • Malpraktis davalarının takibi,
 • İmar affından doğan idari uyuşmazlıklara ilişkin iptal davaların takibi,
 • Görevden uzaklaştırmaya ilişkin davaların takibi,
 • Maden ve enerji davalarının takibi,
 • Kamu hizmetleri, kamu personel hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıklardan doğan davaların takibi,
 • İmar plan düzenlemelerinin, imar yıkım ve imar para cezaları işlemlerinin iptaline yönelik davaların takibi
 • Her türlü ruhsat belgelerinin iptali işlemlerine ilişkin davaların takibi, olmak üzere idare hukuku alanına giren birçok hukuki iş, işlem, uyuşmazlık ve davada hukuki danışmanlık ve temsil hizmeti icra eder.

Çağlayan İdare Avukatı İletişim Bilgileri

Telefon: 0212 909 89 27

E-posta: info@arizhukukburosu.com

Adres: Çağlayan, Vatan Cd. No:15 D:12, 34403 Kâğıthane/İstanbul

İstanbul Çağlayan İdare Avukatı Ücretleri

Çağlayan idare avukatı ücretleri, bir dizi faktöre bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Zira idari davalarda uzman avukatın ücretlendirme politikaları genellikle avukatın deneyimi, itibarı, dava karmaşıklığı ve hukuki uyuşmazlığın türü gibi unsurlara dayanır ve idari davalara bakan avukat dosyanın karmaşıklığı, hangi aşamada olduğu gibi hususları değerlendirdikten sonra ücretlendirmeye karar verir.

İstanbul Çağlayan idare avukatı ile avukat yardımına başvuracak kişi arasında anlaşılacak ücretin taban tutarı, TBB tarafından düzenlenen ve Resmî Gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesinde öngörülen tutardır.

Bunun yanı sıra tavsiye niteliğine haiz olan ve yerel barolar tarafından yayımlanan bir tarife dava mevcuttur.  Bahse konu tarifelere göz atmak, idari davalarda uzman avukat ücretlerine ilişkin bilgi sahibi olunması bakımından yararlı olacaktır. 2023 yılı için İstanbul Barosu’nun asgari tarifesi şu şekildedir:

İDARE HUKUKU UYUŞMAZLIK TÜRÜ2023 İSTANBUL İDARE AVUKATI ÜCRETİ
İdare Mahkemesinde Duruşmalı İptal Davası,16.500,00 TL,
İdare Mahkemesinde Duruşmasız İptal Davası,13.500,00 TL,
İdare Mahkemesinde Duruşmalı Tam Yargı Davası,16.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
İdare Mahkemesinde Duruşmasız Tam Yargı Davası,13.500,00 TL,
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan İtirazlar İçin Bölge İdare Mahkemesi,9.500,00 TL,
4483 Sayılı Kanun Uyarınca Yapılan İtirazlar İçin Danıştay,12.500,00 TL,
Vergi Mahkemesindeki Duruşmalı Davalar,16.500,00 TL’den az olmamak üzere dava değerinin %15’i,
Vergi Mahkemesindeki Duruşmasız Davalar,13.500,00 TL,
Danıştay İlk Derecede Görülen Duruşmalı Davalar,19.000,00 TL,
Danıştay İlk Derecede Görülen Duruşmasız Davalar,16.500,00 TL.

Çağlayan İdare Avukatı Ücreti Nasıl Belirlenir?

İdare hukuku alanında bir hukuki uyuşmazlık ile karşılaşan kimselerin bu konuda uzman bir idare hukuku avukatıyla çalışma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak idare hukukunda hak kaybı yaşanmaması ve teknik hususların çok fazla olduğu göz önüne alındığında idare avukatı ile çalışmak, bu tür uyuşmazlıklarla karşılaşan kimseler için çok mühim olmaktadır.

Çağlayan idare avukatı, hizmeti için ücret belirlerken birçok faktörü göz önünde bulundurarak karar verir. Dosyanın karmaşıklığı ve iş yükü, dava türü ve aşaması, ayrılması gereken zaman gibi hususları değerlendirir. İdare davalarında uzman avukatın talep edeceği ücrete etki eden bir diğer faktör ise deneyim, uzmanlık ve emsal dava tecrübesidir.

Çağlayan İdare Avukatı Ücreti Ne Zaman Ödenir?

Çağlayan idare avukatı ücretinin ne zaman ödeneceği, davaya/danışmanlığa konu olan idare hukuku uyuşmazlığı için idare davalarında uzman bir avukattan hukuki destek alan kişiler tarafından merak konusudur. Avukatlık ücretinin ödenme zamanına ilişkin yasal düzenleme mevcut değildir. Bu sebeple avukat ve müvekkil aralarında uzlaşarak, ücretin ödeneceği tarih üzerinde anlaşabilirler.

Ancak belirtmek gerekir ki uygulamada Çağlayan avukat ücretinin genellikle hizmetin tamamlandığı zaman diliminde ödendiği görülmektedir. Ayrıca bazı durumlarda, idare davalarına bakan avukat, hizmetlerin belirli bir aşamasının tamamlanması veya anlaşmanın yapılması için ön ödeme veya avans talep edebilir.

İdare Davaları Masrafı Ne Kadardır?

İdare hukuku davalarına bakıldığında genel olarak masraflar; avukatlık ücreti, masraflar, harçlar, vergiler ve çeşitli kalemler olup avukatlık ücretinin miktarına ilişkin olarak ilgili makale başlığımızı okuyabilirsiniz. İdare hukuku uyuşmazlıkları çok çeşitli olabilir bu yüzden her somut olaya göre dava harç ve masrafları değişebilecektir. Ancak birkaç örnek vermek gerekirse;

Yeni dava açılış posta masrafı: 420,00 TL
Yürütmeyi durdurma istemli yeni dava: 588,00 TL
Duruşma istemli yeni dava: 504,00 TL
Duruşma ve Yürütmeyi durdurma istemli yeni dava: 672,00 TL
Duruşma ve Yürütmeyi durdurma istemli temyiz: 250,00-300,00 TL
Başvuru Harcı: 269,85 TL
Dosya Gideri: 0,60 TL
Karar Harcı: 269,85 TL
Yürütmeyi Durdurma Harcı: 444,60 TL
 Delil Tespit Harcı: 444,60 TL
Suret Harcı (Sayfa Başı): 13,95 TL
Vekalet Harcı: 38,40 TL
Keşif Harcı: 1.912,30 TL
Temyiz Yoluna Başvuru Harcı: 1.330,20 TL
Danıştay Başvuru Harcı: 414,60 TL

İdare Davaları Ne Kadar Sürer?

İdare hukuku alanındaki hukuki uyuşmazlıklar ve görülecek davalar ile ilgili kesin bir süre vermek pek mümkün değildir. Bu süreçlerle ilgili olarak, temelde davanın konusuna göre süreler çeşitlilik arz etmekle birlikte davanın içeriği, mahkemenin taraflardan talepleri (bilirkişi raporu, keşif işlemleri vb.), mahkemenin iş yükü gibi birçok faktör etkili olmaktadır.

Ancak idare davalarının ne kadar süreceği, idare hukuku alanında uyuşmazlıkla karşılaşan kimseler için merak konusu olmaktadır ve bu soruya idare hukuku dava türlerine göre değişik cevaplar vermek mümkün olabilecektir. Örnek yoluyla birkaç dava türüne baktığımızda;

 İptal davasıTam Yargı davası
Dava açma süresi60 gün60 gün
Dava açılmasına cevap, cevaba cevap ve 2. cevap süresi30’ar gün30’ar gün
Bilirkişi tarafından hazırlanan rapora itiraz süresi2 hafta2 hafta
İhtiyati Tedbir kararı verilmesi halinde bu karar itiraz7 gün7 gün
Yürütmenin durdurulması kararına itiraz7 gün7 gün

Çağlayan’da En İyi İdare Avukatı Nasıl Bulunur?

Çağlayan idare avukatıyla temsil zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak avukatın bilgi, deneyim ve birikimlerinin yanında dava sürecindeki tüm usul işlemlerine vakıf olması, müvekkilin kendi lehine sonuç almasına önemli katkıda bulunmaktadır. Bu sebeple idari davalarda uzman avukatı tercih etmek, müvekkilin hukuki sorunlarına en iyi çözümü bulmasını sağlayacaktır.

Yine de belirtmek gerekir ki ‘en iyi’ idare avukatı diye bir tabir tam anlamıyla kullanılmamalıdır. Zira her somut olay kendine has özellikler barındırmakta ve her müvekkilin farklı ihtiyaçları olmaktadır. Bu yüzden her somut dava türüne göre, alanında uzmanlaşmış bir idare avukatı bulmak gereklidir.

Çağlayan idare avukatına bakıldığında; her idare hukuku davası, her idari uyuşmazlık, iş ve işlemi benzersizdir ve birçok farklı faktörlere bağlıdır. Ve fakat emsal davalarla deneyim kazanmış, bu alanda uzmanlaşmış bir avukattan yardım almanın, oldukça yararlı olduğunu belirtmek gerekir.

Çağlayan İdare Avukatı Nasıl Hizmet Verir?

Çağlayan idare avukatı, müvekkillerinin ve danışanlarının hak ve menfaat dengesini gözeterek ve beklentileri doğrultusunda en doğru hukuki yol haritasını belirleyerek müvekkillerine idare hukuku alanında ortaya çıkan uyuşmazlıklar, idare hukukuna özgü her türlü yargı işi ve danışmanlık hizmetleri için hukuki destek sunar.

Çağlayan idare avukatı, müvekkillerinin ve danışanlarının taleplerini dinler ve talepleri doğrultusunda güncel gelişmeleri takip ederek, tüm güncel yasal mevzuat çerçevesinde müvekkilinin ve/veya danışanının en lehine olacak hususları göz önünde bulundurur ve ortaya çıkan hukuki uyuşmazlıkların çözümü için en yüksek gayreti gösterir.

Somut olayın esaslı olgularından, ayrıntı niteliğindeki konulara kadar her türlü hususu dikkatle inceler ve bunları, müvekkili lehine sonuç vermesi amacıyla usul hukukuna en uygun biçimde kullanır. Davanın başından sonuna kadar, dikkat ve özen yükümlülüğüne riayet ederek takip hizmetini icra eder.

İdare davalarında uzman avukat marifetiyle takip edilen davalarda, hatalı veya ihmali işlemler söz konusu olmayacağı için hak, menfaat, maddiyat ve zaman kaybı yaşanması, oldukça düşüktür. Zira idare hukuku avukatı, sahip olduğu bilgi, birikim ve deneyimin tamamını, müvekkilinin istifadesine tahsis eder.

İdare Avukatı ile Çalışmanın Önemi

Taraflar, avukatla temsil edilmeksizin idare hukukuna ilişkin dava açabilir; takip edebilir fakat idare hukukuyla ilgili konu, danışmanlık, dava takibi, hukuki uyuşmazlık ve tüm hukuki süreçlerde alanında uzman bir idare avukatı ile çalışmak; idare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarla karşı karşıya kalan kimseler için oldukça mühim olacaktır.

İdari davalarda uzman avukat ile çalışmak, idare hukukuna ilişkin her türlü uyuşmazlıkta müvekkillerinin emin adımlarla hareket etmesini sağlar ve haklarını korur, onlar lehine sonuçlar elde edilmesini sağlar. Bilhassa son derece teknik hususları içeren idari davaların bu konuda yetkin avukatlarla takip edilmesi oldukça yararlı olacaktır.

Zira, görünüşte haklı iken, dava neticesinde haksız bulunan veya hakkını eksiksiz elde edemeyen birçok örnekle pratikte karşı karşıya kalınmaktadır. Bu sebeple, idare hukukunda uzman avukat kadrosu ile Ariz Hukuk Bürosu, idare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda, danışmanlık hizmetlerinde müvekkillerine en iyi şekilde hizmet ifa etmek için çalışmaktadır.

Avukatı Ara